مصاحبه ی رسانه ویداَپ با آقای مهندس میرحامد سید نوری

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با مدیر پروژه ی توسعه نوآوری و کارآفرینی در کشور

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با مدیر عامل استارت آپ موتور جستجوی کن سو

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با مدیرعامل شرکت فناوران آویژه آریا

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با معاون موسسه ی دادپویان برنا

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با بنیانگذار و مدیرعامل استارت آپ هلپی کال

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با مدیر تولید پروژه ی تزول

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با مدیر رسانه ی آموزشی مکتب تی وی

مصاحبه ی رسانه ی ویداپ با مدیریت مجموعه ی علی هایپر

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با کارشناس فنی شتاب دهنده ی پیشگامان

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با رئیس هیئت مدیره ی شرکت امن سپهر رایان