شماره تماس

تلفن: ۴۴۲97586 و 44389711

نمابر: 4438967

پست الکترونیک

آدرس پستی

بلوار اشرفی اصفهانی- نرسیده به پل اتوبان همت- خیابان شهید قموشی- خیابان بهار- دانشگاه علم و فرهنگ- پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

صندوق پستی:‌ ۸۷۱-۱۳۱۴۵

کدپستی: ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱

اخبار ما را دنبال کنید